Măsuri de sprijin

Potrivit actului normativ, obligațiile fiscale (impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate) aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic prevăzute de OUG nr. 30/2020 pentru profesioniști (PFA, II, IF), sportivi, avocați și persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile. În varianta inițială a textului normativ erau menționate obligațiile fiscale și contribuțiile sociale pentru veniturile realizate în anul 2020, nu în anul în care au fost obținute indemnizațiile, așa cum prevede noua lege. Modificarea se explică prin faptul că indemnizațiile reglementate la art. XV din OUG nr. 30/2020 se acordă și în anul 2021 și, în acest context, obligațiile fiscale se datorează și pentru anul în curs.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede, printre altele, aplicarea unor măsuri în domeniul registrului comerțului pe întreaga perioadă a stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia (este vorba despre măsurile prevăzute la art. 26-28 din OUG nr. 70/2020, referitoare la derularea activității oficiului registrului comerțului în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, programul de lucru cu publicul, transmiterea documentelor către oficiu pe cale electronică etc.).

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ a fost prelungită, până la 26 iulie 2021, perioada de înscriere a firmelor în schema de ajutor HoReCa – compensare de 20% din diferența de cifră de afaceri între 2019 și 2020.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ se aprobă, printre altele, documentele necesare pentru obținerea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut de către persoanele fizice care obțin exclusiv venituri de drepturile de autor și conexe, prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020. Formularele se utilizează pentru solicitarea drepturilor începând cu cele aferente lunii iunie 2021.

Actul normativ
Prezentare

Prin Ordinul nr. 596/2021 a fost reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu). Aceste documente sunt menționate în art. 1¹ alin. (1) lit. b) și d) din ordonanța de urgență.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, valabilă până la 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum și persoanele juridice.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede, printre altele, că pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu), angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora au sediul social, iar cererea trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute de ordonanța de urgență. În cazul identificării unor inadvertențe în documentele transmise pentru decontarea indemnizației, precum și în situația în care documentele transmise sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora angajatorii au sediul social solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede că aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul schemei dedicate HoReCa va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 22.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Este modificată și Anexa 7 la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi prin schema HoReCa, fiind eliminată suma în euro, în contextul verificării automate în aplicație a cursului de referință pentru proiect.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit actului normativ, înscrierile în cadrul schemei dedicate întreprinderilor din domeniul HoReCa se vor realiza în două etape distincte. În cea de-a doua etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Expertul contabil/societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară și în situația în care a ținut și condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ modifică Tabelul cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit actului normativ, aplicația electronică aferentă schemei de sprijin HoReCa va verifica în mod automat dacă solicitantul grantului a avut autorizat respectivul cod CAEN. În cazul în care sunt considerate discrepanțe, se vor solicita clarificări.

Actul normativ
Prezentare

Procedura detaliază modul de implementare a schemei dedicate entităților din domeniul HoReCa. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Bugetul acesteia este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat pentru anul bugetar 2021 este 2,5 miliarde lei credite de angajament. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ se aprobă OUG nr. 10/2021, cu unele modificări aduse măsurii HoReCa privind acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din acest domeniu a căror activitate a fost afectată de pandemia de COVID-19. Potrivit Legii nr. 159/2021, beneficiarii acestei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ se introduc măsuri de compensare a reducerii veniturilor pentru persoanele care au realizat venituri înainte de instituirea stării de urgență, în baza unor contracte de drepturi de autor și drepturi conexe. Aceste persoane vor fi sprijinite prin acordarea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, prevăzută de OUG nr. 132/2020. Indemnizația se acordă numai în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor, începând cu drepturile lunii iunie 2021, fiind necesară depunerea unei cereri însoțite de o declarație pe propria răspundere.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede că declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la 1 octombrie 2021.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 138/2021 prevede că, în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 174/2020, ce modifică și completează unele acte normative legate de acordarea de sprijin financiar entităților afectate de criza generată de COVID-19.

Actul normativ

Prin actul normativ este reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53¹ alin. (1) din Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Articolul citat prevede că, în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 58/2021 vizează reglementări procedurale și fiscale privind programul redus de lucru al salariaților (kurzarbeit). În acest sens, este de menționat că una dintre modificările aduse de lege Ordonanței de urgență nr. 132/2020 se referă la formula de calcul al indemnizației, care va fi, potrivit noilor prevederi, de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Prin actul normativ este aprobată, totodată, OUG nr. 211/2020 cu anumite modificări și completări.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit actului normativ, măsura este valabilă până la 30 iunie 2021, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ reglementează, pe lângă procedura menționată, data începând cu care aparatele de marcat electronice fiscale se conectează la sistemul informatic al ANAF. La stabilirea noilor termene s-au avut în vedere, între altele, contextul pandemic concretizat prin prelungirea succesivă a stării de alertă și consecințele acestuia. Astfel, potrivit Ordinului nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31 martie 2021.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 19/2021 reglementează, printre altele, prelungirea unor facilități fiscale, în contextul evoluției pandemiei. Astfel, în sprijinul contribuabililor a fost prorogat termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 30 septembrie 2021 și, de asemenea, a fost prorogat termenul de depunere a cererii de restructurare până la 31 ianuarie 2022.

Actul normativ
Prezentare

Prin OUG nr. 81/2020, aprobată prin Legea nr. 41/2021, se prelungesc termenele de depunere a cererilor unice de plată și a celor pentru notificarea modificărilor aduse cererilor unice de plată pentru anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19.

Actul normativ
Prezentare

Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 85/2021 stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu OUG nr. 69/2020.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 107/2020 prorogă anumite termene de raportare a aranjamentelor transfrontaliere (DAC6) pentru intermediarii/contribuabilii relevanți, ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Actul normativ
Prezentare

Este aprobată, prin actul normativ, OUG nr. 120/2020, ce prevede că, în cazul în care Direcția de Sănătate Publică dispune suspendarea activității unei companii ca urmare a identificării de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toți angajații, cu excepția celor aflați în concediu medical, vor beneficia de acordarea indemnizației de șomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sprijinul financiar se va acorda pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit Legii nr. 21/2021, se aprobă OUG nr. 151/2020 cu unele modificări privind cazurile în care beneficiarii ajutorului de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 150/2020 cu unele modificări și completări referitoare la cazurile nerespectării de către beneficiarii ajutorului de stat a criteriilor de eligibilitate în cadrul schemei.

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 149/2020 cu unele modificări și completări referitoare la situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 10/2021 prevede, printre altele, că plata către firmele din domeniul HoReCa a ajutoarelor pentru scăderea activității în anul 2020 se va face până cel târziu la 30 iunie 2022.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ asigură implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 200/2006, în contextul modificărilor aduse prin OUG nr. 9/2021.

Actul normativ
Prezentare

Printre modificările aduse de OUG nr. 9/2021 se numără eliminarea din textul articolului 2 din lege a tezei referitoare la dispunerea măsurii ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare în contextul asigurării din Fondul de garantare a plății creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței. Au fost operate modificări și la art. 17 din lege, în sensul în care, în situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.

Actul normativ
Prezentare

Formularul 112 a fost modificat pentru a cuprinde informații referitoare la salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de OUG nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii etc.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit actului normativ, solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată poate fi formulată de debitor cel mai târziu până la data de 15 martie 2021, iar creditorul trebuie să comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, până la data de 31 martie 2021. Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitării debitorului, se realizează fără încheierea de acte adiționale la contractul de credit, ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete.

Actul normativ
Prezentare

Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 2/2021 reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 226/2020 prorogă termenele de aplicare a unor măsuri adoptate în 2020 în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Printre cele mai importante prevederi ale OUG nr. 226/2020: prelungirea, până la 31 martie 2021 inclusiv, a termenului de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale conform OUG nr. 181/2020; prelungirea, până la 31 martie 2021, a cererilor de anulare a obligațiilor accesorii (OUG nr. 69/2020); restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2020 (OG nr. 6/2019).

Actul normativ
Prezentare

Potrivit OUG nr. 227/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, pentru anumite categorii de emitenți, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat unui beneficiar prin această schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Actul normativ
Prezentare

Prin OUG nr. 220/2020 sunt prelungite o serie de măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, cum ar fi pentru stimularea angajării de persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani; pentru beneficiarii de lucrări realizate de persoanele care prestează activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.682/2020 prevede că măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” este valabilă până la 30 iunie 2021, iar plățile în cadrul acesteia vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Conform actului normativ, în condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri și anexelor acesteia.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.680/2020 prevede că măsura „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” este valabilă până la 30 iunie 2021, iar plățile în cadrul acesteia vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Actul normativ prevede, totodată, că în condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri și anexelor acesteia.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.679/2020 prevede că pentru cererile de finanțare înregistrate în perioada 1-29 ianuarie 2021 anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare este anul 2019, ultimul an când au fost depuse și înregistrate situațiile financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 1.586/3.678/2020 prevede, printre altele, că schema de ajutor de stat pentru IMM-urile afectate de criză se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial până la 30 iunie 2021.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ clarifică dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante. Astfel, în scopul accesării facilităților prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante și obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Actul normativ
Prezentare

Obiectivul schemei aprobate prin acest ordin îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Actul normativ
Prezentare

Sunt modificate formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare a acestuia în sensul introducerii unui rând pentru evidențierea bonificației aplicate conform OUG nr. 33/2020, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 33/2020 reglementează acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit, datorat pentru trimestrele I-III ale anului 2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere și listei cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (4) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare. Sunt avute în vedere persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 282/2020 aduce unele modificări OUG nr. 132/2020 referitoare la reducerea timpului de muncă a salariaților și condițiile în care se acordă angajatorilor indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității angajaților în regim de telemuncă, în perioada stării de urgență sau de alertă.

Actul normativ
Prezentare

HG nr. 1.046/2020 reglementează prelungirea, până la 30 iunie 2021, a acordării măsurilor prevăzute de art. 1 și art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu completările ulterioare. Pentru măsura prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu completările ulterioare, actul normativ stipulează că indemnizația este acordată, în continuare, profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prelungește până la 30 iunie 2021 acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților, a celei pentru reducerea activității profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 205/2020 instituie o schemă de ajutor de stat pentru producătorii vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, în contextul pandemiei de coronavirus.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ înlocuiește anexa la Ordinul MMPS nr. 740/2020 și stabilește noile modele ale cererii și declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ înlocuiește anexa la Ordinul MMPS nr. 848/2020 și stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere și listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, și care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și a OUG nr. 32/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a convențiilor individuale de muncă.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.896/2020 conține, în anexă, procedura de eșalonare la plată aplicabilă obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 195/2020 prevede, printre altele, prelungirea cu 9 luni a unor măsuri legate de activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în contextul evoluției pandemiei de COVID-19.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ înlocuiește Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 741/2020 și stabilește noile modele ale cererii, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020.

Actul normativ
Prezentare

Obiectivul principal al schemei aprobate prin Ordinul nr. 4.003/2020 îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la ordin.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 247/2020 are ca obiect de reglementare instituirea schemei prevăzute de OUG nr. 148/2020 referitoare la ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică. Potrivit legii, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 147/2020 sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ o serie de criterii, printre care și deținerea unui proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut de ordonanță este de peste 30% aferent culturii calamitate.

Actul normativ
Prezentare

Ghidul conține îndrumări pentru angajatorii care își desfășoară activitatea în regim de muncă la domiciliu/telemuncă sau prin aplicarea un program individualizat de muncă.

Ghid
Prezentare

Actul normativ conține noi prevederi privind munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 230/2020 aduce clarificări condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la terenurile și clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice.

Actul normativ
Prezentare

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit, atât pentru societățile comerciale, cât și pentru asociații și fundații, potrivit prevederilor OUG nr. 191/2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ aduce o serie de modificări la reglementările aferente ediției actuale a programului Start-Up Nation, avându-se în vedere, între altele, modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) și a criteriilor de eligibilitate.

Actul normativ
Prezentare

Sunt adaptate conținutul Formularului 112 și instrucțiunile de completare a acestuia ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Este reglementată, totodată, prelungirea până la 25 decembrie 2020 a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.

Actul normativ
Prezentare

Ghidul conține îndrumări privind modificarea elementelor privind norma, a modificărilor de contract etc. în sistemul privind Registrul General de Evidență a Salariaților.

Ghid
Prezentare

În actul normativ sunt prevăzute modelele cererii, declarației pe propria răspundere a angajatorului privind întreruperea activității în perioada stării de urgență/de alertă sau ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzută la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020 (șomaj tehnic).

Actul normativ
Prezentare

Prin actul normativ se introduce Procedura de verificare și evaluare a proiectelor ce pot fi finanțate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ aduce modificări categoriilor de beneficiari ai Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, aprobată prin Ordinul nr. 1.093/2.082/2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ aduce modificări categoriilor de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul nr. 1.092/2.083/2020.

Actul normativ
Prezentare

Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ modifică anumite scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională.

Actul normativ
Prezentare

Ghidul conține îndrumări privind completarea și transmiterea formularelor și documentelor pentru sumele prevăzute la art. 1 alin (4) din OUG nr. 132/2020.

Ghid
Prezentare

Prin acest act normativ se acordă un sprijin financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi, pentru cererile depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 7 mai – 30 iunie 2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ prevede prelungirea, până la sfârșitul anului, a unor măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu impact în limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ reglementează modelele cererilor, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările aduse prin OUG nr. 32/2020, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din acest ordin.

Actul normativ
Prezentare

Sunt prevăzute modificări referitoare la înmatricularea unui comerciant la registrul comerțului și depunerea declarației privind beneficiarul real.

Actul normativ
Prezentare

Prin noul act normativ a fost înlocuită anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ reglementează modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 1 alin. (2) din HG nr. 719/2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ reglementează modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 4 alin. (2) din HG nr. 719/2020.

Actul normativ
Prezentare

Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicații TIC inovative.

Actul normativ
Prezentare

Schema de ajutor de minimis se aplică în domeniul tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

Actul normativ
Prezentare

Prin acest act normativ se reglementează modelele cererii și declarației pe propria răspundere  pentru decontarea sumei prevăzute la art. 4 din OUG nr. 132/2020.

Actul normativ
Prezentare

Sunt reglementate modelele cererii și declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din OUG nr. 132/2020.

Actul normativ
Prezentare

Potrivit actului normativ, bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului, precum sisteme de calcul tip laptop/notebook; tablete; smartphone; echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute anterior etc.

Actul normativ
Prezentare

Se instituie un mecanism de stimulare a companiilor pentru creșterea capitalurilor proprii, pentru a trece din zona capitalurilor negative în zona capitalurilor pozitive.

Actul normativ
Prezentare

Este detaliată procedura prin care pot fi decontate sumele acordate în baza prevederilor OUG nr. 132/2020.

Actul normativ
Prezentare

Se prelungește termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, pentru anul 2020.

Actul normativ
Prezentare

A fost prelungit termenul până la care MEEMA poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.

Actul normativ
Prezentare

Angajatorul poate reduce timpul de muncă al salariaților și beneficiază de o indemnizație de la stat de 75% din diferența între salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate.

Actul normativ
Prezentare

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale MFP până la data de 30 septembrie 2020.

Actul normativ
Prezentare

Sunt aduse modificări și completări Codului fiscal, care se aplică începând cu luna august 2020, referitoare la plătitorii de impozit pe profit, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv de impozit pe venit.

Legea nr. 153/2020 conține și derogări de la prevederile Codului fiscal și ale Legii  nr. 170/2016 referitoare la calculul impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și impozitului specific, pentru anul 2020.

Actul normativ
Prezentare

Se aprobă OUG nr. 67/2020, cu anumite modificări și completări privind certificatele pentru situații de urgență.

Actul normativ
Prezentare

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii în temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020.

Actul normativ
Prezentare

Sunt aduse unele modificări OUG nr. 99/2020 referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare principale restante.

Actul normativ
Prezentare

Recalcularea impozitului specific

Scutiri de TVA pentru livrări/importuri/achiziții intracomunitare pentru echipamente destinate prevenirii și combaterii COVID-19

Prelungirea, până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a noilor reguli pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA

Actul normativ
Prezentare

Introducerea în formularul Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a rubricilor necesare pentru stabilirea și evidențierea bonificațiilor reglementate de OUG nr. 69/2020

Actul normativ
Prezentare

Restructurarea obligațiilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și a obligațiilor bugetare accesorii

Actul normativ
Prezentare

Bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual și de până la 10% din contribuția de asigurări sociale, începând cu anul 2021, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente

Bonificații pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plata obligațiilor fiscale anuale pentru anul 2019, precum și prorogarea termenului de depunere a acestei declarații până la data de 30 iunie 2020 inclusiv

Actul normativ
Prezentare

Simplificarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult

Actul normativ
Prezentare

Actualizarea Declarației 100 cu privire la bonificațiile care se acordă, potrivit OUG nr. 33/2020, pentru plata la termen a impozitului pe profit și a impozitului pe venitul microîntreprinderilor

Actul normativ
Prezentare

Rambursarea de către organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, a TVA solicitate la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere

Actul normativ
Prezentare

OPME poate fi utilizat de instituțiile publice înregistrate în Registrul entităților publice și de operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Actul normativ
Prezentare

Suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020 la cererea debitorului până la nouă luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Actul normativ
Prezentare

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, nu s-a făcut plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au importat, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19.

Actul normativ
Prezentare

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, au beneficiat de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat.

Actul normativ
Prezentare

Prin derogare de la prevederile privind Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Actul normativ
Prezentare

Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport a fost prorogat de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care au fost primite în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Actul normativ
Prezentare

Societățile mici și mijlocii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență, cu condiția deținerii certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, au beneficiat de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Actul normativ
Prezentare

Termenul pentru depunerea intenției de restructurare (OUG nr. 6/2019 privind facilități fiscale) a fost prorogat până la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020), iar termenul de depunere a cererii de restructurare a fost prorogat până la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

Actul normativ
Prezentare

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență (plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Aceste obligații fiscale neachitate nu se consideră obligații restante.

Actul normativ
Prezentare

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Actul normativ
Prezentare

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a cinci milioane de lei.

Actul normativ
Prezentare