Măsuri de sprijin

OUG nr. 131/2021 prevede, printre altele, și prelungirea unor măsuri fiscale în sprijinul contribuabililor afectați de pandemie.

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.120/2021 a fost modificată anexa 2 la Ordinul nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 111/2021, referitoare la indemnizația pentru întreruperea totală sau parțială a activității a celor care au contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.767/2021 reglementează aspecte privind procedura de eșalonare la plată a obligațiilor bugetare în formă simplificată, măsură adoptată prin OUG nr. 181/2020 și inclusă apoi în Codul de procedură fiscală ca procedură permanentă, ca urmare a faptului că a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale în contextul COVID-19.

Prin actul normativ sunt aprobate normele de aplicare a prevederilor privind scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19. Aceste scutiri de TVA au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2021 și se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.

Actul normativ reglementează procedura și documentația pe care trebuie să o depună angajatorii la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a căror/cărei rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora își desfășoară activitatea pentru decontarea sumelor respective. Cererea și documentele justificative se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației prevăzut de art. 8 alin. (2) din OUG nr. 110/2021. Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documente.

Actul normativ reglementează modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit actului normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare. De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Potrivit actului normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară. Aceste prevederi se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși. Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Prevederile incluse în acest act normativ completează procedurile de implementare și schemele de ajutor de minimis aferente anilor 2017 și 2018, în vederea respectării reglementărilor în vigoare, în contextul în care, ca urmare a pandemiei COVID-19, activitățile de certificare și monitorizare a IMM-urilor finanțate au fost afectate în ceea ce privește efectuarea vizitelor în teren la locația beneficiarilor. Astfel, între altele, Ordinul nr. 1.363/2021 stipulează că până la ridicarea restricțiilor și revenirea la condițiile de lucru anterioare instituirii stării de urgență/alertă pe teritoriul României certificarea și monitorizarea beneficiarilor în cadrul programelor naționale se vor efectua și online fără deplasarea angajaților agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) sau a instituțiilor de credit partenere la locul de implementare a proiectului beneficiarului. Activitățile de certificare și de monitorizare se vor derula prin intermediul mijloacelor electronice atât ale membrilor din unitatea de monitorizare, control și raportare (UMCR)/băncilor, cât și ale beneficiarilor finanțați în cadrul proiectului (de exemplu, poștă electronică, aplicații software etc.).

Actul normativ conține prevederi cu privire la extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 iulie 2020 la 31 decembrie 2020 inclusiv. Procedura se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii.

Potrivit actului normativ, MEAT/AIMMAIPE au obligația monitorizării schemei de ajutor de stat pe care o administrează. Procesul de monitorizare se realizează prin solicitări de informații de la IMM-urile beneficiare, precum și prin controale la fața locului. Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, online sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

Printre măsurile prevăzute de actul normativ se numără extinderea amnistiei fiscale, introdusă prin OUG nr. 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, în scopul evitării unor posibile discriminări între contribuabili. Amnistia fiscală va fi aplicată și pentru diferențele de obligații fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare.

Dintre modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 8/2021 amintim transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19, prin introducerea unor scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, în anumite condiții.

Actul normativ abrogă prevederea din OUG nr. 70/2020 care stabilește că pe perioada stării de alertă operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă. OUG nr. 84/2021 prevede includerea unei perioade de tranziție de 90 de zile, în timpul căreia clienții finali care au beneficiat de prevederile articolului 72 alin. (1) ale OUG nr. 70/2020 nu pot fi deconectați pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceștia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică și/sau gaze naturale și în funcție de situația proprie, soluții pentru achitarea debitelor restante.

Actul normativ stabilește, printre altele, condițiile în care angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, primesc un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, în situația în care sunt izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență.

Potrivit actului normativ, obligațiile fiscale (impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate) aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic prevăzute de OUG nr. 30/2020 pentru profesioniști (PFA, II, IF), sportivi, avocați și persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile. În varianta inițială a textului normativ erau menționate obligațiile fiscale și contribuțiile sociale pentru veniturile realizate în anul 2020, nu în anul în care au fost obținute indemnizațiile, așa cum prevede noua lege. Modificarea se explică prin faptul că indemnizațiile reglementate la art. XV din OUG nr. 30/2020 se acordă și în anul 2021 și, în acest context, obligațiile fiscale se datorează și pentru anul în curs.

Actul normativ prevede, printre altele, aplicarea unor măsuri în domeniul registrului comerțului pe întreaga perioadă a stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia (este vorba despre măsurile prevăzute la art. 26-28 din OUG nr. 70/2020, referitoare la derularea activității oficiului registrului comerțului în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, programul de lucru cu publicul, transmiterea documentelor către oficiu pe cale electronică etc.).

Prin actul normativ se aprobă, printre altele, documentele necesare pentru obținerea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut de către persoanele fizice care obțin exclusiv venituri de drepturile de autor și conexe, prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020. Formularele se utilizează pentru solicitarea drepturilor începând cu cele aferente lunii iunie 2021.

Prin Ordinul nr. 596/2021 a fost reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu). Aceste documente sunt menționate în art. 1¹ alin. (1) lit. b) și d) din ordonanța de urgență.

Prin actul normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, valabilă până la 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum și persoanele juridice.

Actul normativ prevede, printre altele, că pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu), angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora au sediul social, iar cererea trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute de ordonanța de urgență. În cazul identificării unor inadvertențe în documentele transmise pentru decontarea indemnizației, precum și în situația în care documentele transmise sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora angajatorii au sediul social solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Actul normativ prevede că aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul schemei dedicate HoReCa va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 22.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Este modificată și Anexa 7 la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi prin schema HoReCa, fiind eliminată suma în euro, în contextul verificării automate în aplicație a cursului de referință pentru proiect.

Potrivit actului normativ, înscrierile în cadrul schemei dedicate întreprinderilor din domeniul HoReCa se vor realiza în două etape distincte. În cea de-a doua etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Expertul contabil/societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară și în situația în care a ținut și condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura detaliază modul de implementare a schemei dedicate entităților din domeniul HoReCa. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Bugetul acesteia este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat pentru anul bugetar 2021 este 2,5 miliarde lei credite de angajament. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Prin actul normativ se aprobă OUG nr. 10/2021, cu unele modificări aduse măsurii HoReCa privind acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din acest domeniu a căror activitate a fost afectată de pandemia de COVID-19. Potrivit Legii nr. 159/2021, beneficiarii acestei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Prin actul normativ se introduc măsuri de compensare a reducerii veniturilor pentru persoanele care au realizat venituri înainte de instituirea stării de urgență, în baza unor contracte de drepturi de autor și drepturi conexe. Aceste persoane vor fi sprijinite prin acordarea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, prevăzută de OUG nr. 132/2020. Indemnizația se acordă numai în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor, începând cu drepturile lunii iunie 2021, fiind necesară depunerea unei cereri însoțite de o declarație pe propria răspundere.

Actul normativ prevede că declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la 1 octombrie 2021.

Legea nr. 138/2021 prevede că, în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 174/2020, ce modifică și completează unele acte normative legate de acordarea de sprijin financiar entităților afectate de criza generată de COVID-19.

Prin actul normativ este reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53¹ alin. (1) din Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Articolul citat prevede că, în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Legea nr. 58/2021 vizează reglementări procedurale și fiscale privind programul redus de lucru al salariaților (kurzarbeit). În acest sens, este de menționat că una dintre modificările aduse de lege Ordonanței de urgență nr. 132/2020 se referă la formula de calcul al indemnizației, care va fi, potrivit noilor prevederi, de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Prin actul normativ este aprobată, totodată, OUG nr. 211/2020 cu anumite modificări și completări.

Actul normativ reglementează, pe lângă procedura menționată, data începând cu care aparatele de marcat electronice fiscale se conectează la sistemul informatic al ANAF. La stabilirea noilor termene s-au avut în vedere, între altele, contextul pandemic concretizat prin prelungirea succesivă a stării de alertă și consecințele acestuia. Astfel, potrivit Ordinului nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31 martie 2021.

OUG nr. 19/2021 reglementează, printre altele, prelungirea unor facilități fiscale, în contextul evoluției pandemiei. Astfel, în sprijinul contribuabililor a fost prorogat termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 30 septembrie 2021 și, de asemenea, a fost prorogat termenul de depunere a cererii de restructurare până la 31 ianuarie 2022.

Este aprobată, prin actul normativ, OUG nr. 120/2020, ce prevede că, în cazul în care Direcția de Sănătate Publică dispune suspendarea activității unei companii ca urmare a identificării de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toți angajații, cu excepția celor aflați în concediu medical, vor beneficia de acordarea indemnizației de șomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sprijinul financiar se va acorda pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021.

Potrivit Legii nr. 21/2021, se aprobă OUG nr. 151/2020 cu unele modificări privind cazurile în care beneficiarii ajutorului de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 150/2020 cu unele modificări și completări referitoare la cazurile nerespectării de către beneficiarii ajutorului de stat a criteriilor de eligibilitate în cadrul schemei.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 149/2020 cu unele modificări și completări referitoare la situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Printre modificările aduse de OUG nr. 9/2021 se numără eliminarea din textul articolului 2 din lege a tezei referitoare la dispunerea măsurii ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare în contextul asigurării din Fondul de garantare a plății creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței. Au fost operate modificări și la art. 17 din lege, în sensul în care, în situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.

Formularul 112 a fost modificat pentru a cuprinde informații referitoare la salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de OUG nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii etc.

Potrivit actului normativ, solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată poate fi formulată de debitor cel mai târziu până la data de 15 martie 2021, iar creditorul trebuie să comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, până la data de 31 martie 2021. Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitării debitorului, se realizează fără încheierea de acte adiționale la contractul de credit, ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete.

Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 2/2021 reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

OUG nr. 226/2020 prorogă termenele de aplicare a unor măsuri adoptate în 2020 în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Printre cele mai importante prevederi ale OUG nr. 226/2020: prelungirea, până la 31 martie 2021 inclusiv, a termenului de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale conform OUG nr. 181/2020; prelungirea, până la 31 martie 2021, a cererilor de anulare a obligațiilor accesorii (OUG nr. 69/2020); restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2020 (OG nr. 6/2019).

Potrivit OUG nr. 227/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, pentru anumite categorii de emitenți, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat unui beneficiar prin această schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Prin OUG nr. 220/2020 sunt prelungite o serie de măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, cum ar fi pentru stimularea angajării de persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani; pentru beneficiarii de lucrări realizate de persoanele care prestează activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Actul normativ clarifică dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante. Astfel, în scopul accesării facilităților prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante și obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Sunt modificate formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare a acestuia în sensul introducerii unui rând pentru evidențierea bonificației aplicate conform OUG nr. 33/2020, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 33/2020 reglementează acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit, datorat pentru trimestrele I-III ale anului 2020.

Actul normativ stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (4) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare. Sunt avute în vedere persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă.

Legea nr. 282/2020 aduce unele modificări OUG nr. 132/2020 referitoare la reducerea timpului de muncă a salariaților și condițiile în care se acordă angajatorilor indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității angajaților în regim de telemuncă, în perioada stării de urgență sau de alertă.

HG nr. 1.046/2020 reglementează prelungirea, până la 30 iunie 2021, a acordării măsurilor prevăzute de art. 1 și art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu completările ulterioare. Pentru măsura prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020, cu completările ulterioare, actul normativ stipulează că indemnizația este acordată, în continuare, profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

OUG nr. 205/2020 instituie o schemă de ajutor de stat pentru producătorii vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, în contextul pandemiei de coronavirus.

Actul normativ înlocuiește anexa la Ordinul MMPS nr. 848/2020 și stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere și listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, și care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, și a OUG nr. 32/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a convențiilor individuale de muncă.

Ordinul nr. 3.896/2020 conține, în anexă, procedura de eșalonare la plată aplicabilă obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

OUG nr. 195/2020 prevede, printre altele, prelungirea cu 9 luni a unor măsuri legate de activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în contextul evoluției pandemiei de COVID-19.

Obiectivul principal al schemei aprobate prin Ordinul nr. 4.003/2020 îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la ordin.

Legea nr. 247/2020 are ca obiect de reglementare instituirea schemei prevăzute de OUG nr. 148/2020 referitoare la ajutorul de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică. Potrivit legii, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) din OUG nr. 147/2020 sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ o serie de criterii, printre care și deținerea unui proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut de ordonanță este de peste 30% aferent culturii calamitate.

Ghidul conține îndrumări pentru angajatorii care își desfășoară activitatea în regim de muncă la domiciliu/telemuncă sau prin aplicarea un program individualizat de muncă.

Legea nr. 230/2020 aduce clarificări condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la terenurile și clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice.

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit, atât pentru societățile comerciale, cât și pentru asociații și fundații, potrivit prevederilor OUG nr. 191/2020.

Actul normativ aduce o serie de modificări la reglementările aferente ediției actuale a programului Start-Up Nation, avându-se în vedere, între altele, modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) și a criteriilor de eligibilitate.

Sunt adaptate conținutul Formularului 112 și instrucțiunile de completare a acestuia ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ prevede aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Este reglementată, totodată, prelungirea până la 25 decembrie 2020 a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.

Ghidul conține îndrumări privind modificarea elementelor privind norma, a modificărilor de contract etc. în sistemul privind Registrul General de Evidență a Salariaților.

Prin actul normativ se introduce Procedura de verificare și evaluare a proiectelor ce pot fi finanțate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Ghidul conține îndrumări privind completarea și transmiterea formularelor și documentelor pentru sumele prevăzute la art. 1 alin (4) din OUG nr. 132/2020.

Prin acest act normativ se acordă un sprijin financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi, pentru cererile depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 7 mai – 30 iunie 2020.

Sunt prevăzute modificări referitoare la înmatricularea unui comerciant la registrul comerțului și depunerea declarației privind beneficiarul real.

Se instituie un mecanism de stimulare a companiilor pentru creșterea capitalurilor proprii, pentru a trece din zona capitalurilor negative în zona capitalurilor pozitive.

Se prelungește termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, pentru anul 2020.

A fost prelungit termenul până la care MEEMA poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.

Angajatorul poate reduce timpul de muncă al salariaților și beneficiază de o indemnizație de la stat de 75% din diferența între salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate.

Sunt aduse modificări și completări Codului fiscal, care se aplică începând cu luna august 2020, referitoare la plătitorii de impozit pe profit, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv de impozit pe venit.

Legea nr. 153/2020 conține și derogări de la prevederile Codului fiscal și ale Legii  nr. 170/2016 referitoare la calculul impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și impozitului specific, pentru anul 2020.

Se aprobă OUG nr. 67/2020, cu anumite modificări și completări privind certificatele pentru situații de urgență.

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii în temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020.

Recalcularea impozitului specific

Scutiri de TVA pentru livrări/importuri/achiziții intracomunitare pentru echipamente destinate prevenirii și combaterii COVID-19

Prelungirea, până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a noilor reguli pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA

Introducerea în formularul Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a rubricilor necesare pentru stabilirea și evidențierea bonificațiilor reglementate de OUG nr. 69/2020

Restructurarea obligațiilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și a obligațiilor bugetare accesorii

Bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual și de până la 10% din contribuția de asigurări sociale, începând cu anul 2021, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente

Bonificații pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plata obligațiilor fiscale anuale pentru anul 2019, precum și prorogarea termenului de depunere a acestei declarații până la data de 30 iunie 2020 inclusiv

Rambursarea de către organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, a TVA solicitate la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere

OPME poate fi utilizat de instituțiile publice înregistrate în Registrul entităților publice și de operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020 la cererea debitorului până la nouă luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, nu s-a făcut plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au importat, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, au beneficiat de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat.

Prin derogare de la prevederile privind Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport a fost prorogat de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care au fost primite în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

Societățile mici și mijlocii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență, cu condiția deținerii certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, au beneficiat de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Termenul pentru depunerea intenției de restructurare (OUG nr. 6/2019 privind facilități fiscale) a fost prorogat până la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020), iar termenul de depunere a cererii de restructurare a fost prorogat până la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență (plus încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Aceste obligații fiscale neachitate nu se consideră obligații restante.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a cinci milioane de lei.