Support measures

OUG nr. 131/2021 prevede, printre altele, și prelungirea unor măsuri fiscale în sprijinul contribuabililor afectați de pandemie.

Prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.120/2021 a fost modificată anexa 2 la Ordinul nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din OUG nr. 111/2021, referitoare la indemnizația pentru întreruperea totală sau parțială a activității a celor care au contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.767/2021 reglementează aspecte privind procedura de eșalonare la plată a obligațiilor bugetare în formă simplificată, măsură adoptată prin OUG nr. 181/2020 și inclusă apoi în Codul de procedură fiscală ca procedură permanentă, ca urmare a faptului că a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale în contextul COVID-19.

Prin actul normativ sunt aprobate normele de aplicare a prevederilor privind scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19. Aceste scutiri de TVA au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2021 și se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.

Actul normativ reglementează procedura și documentația pe care trebuie să o depună angajatorii la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a căror/cărei rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora își desfășoară activitatea pentru decontarea sumelor respective. Cererea și documentele justificative se transmit de către angajatori electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termenul de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației prevăzut de art. 8 alin. (2) din OUG nr. 110/2021. Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documente.

Actul normativ reglementează modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit actului normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare. De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Potrivit actului normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară. Aceste prevederi se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși. Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Prevederile incluse în acest act normativ completează procedurile de implementare și schemele de ajutor de minimis aferente anilor 2017 și 2018, în vederea respectării reglementărilor în vigoare, în contextul în care, ca urmare a pandemiei COVID-19, activitățile de certificare și monitorizare a IMM-urilor finanțate au fost afectate în ceea ce privește efectuarea vizitelor în teren la locația beneficiarilor. Astfel, între altele, Ordinul nr. 1.363/2021 stipulează că până la ridicarea restricțiilor și revenirea la condițiile de lucru anterioare instituirii stării de urgență/alertă pe teritoriul României certificarea și monitorizarea beneficiarilor în cadrul programelor naționale se vor efectua și online fără deplasarea angajaților agențiilor pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) sau a instituțiilor de credit partenere la locul de implementare a proiectului beneficiarului. Activitățile de certificare și de monitorizare se vor derula prin intermediul mijloacelor electronice atât ale membrilor din unitatea de monitorizare, control și raportare (UMCR)/băncilor, cât și ale beneficiarilor finanțați în cadrul proiectului (de exemplu, poștă electronică, aplicații software etc.).

Actul normativ conține prevederi cu privire la extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 iulie 2020 la 31 decembrie 2020 inclusiv. Procedura se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii.

Potrivit actului normativ, MEAT/AIMMAIPE au obligația monitorizării schemei de ajutor de stat pe care o administrează. Procesul de monitorizare se realizează prin solicitări de informații de la IMM-urile beneficiare, precum și prin controale la fața locului. Reprezentanții MEAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, online sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

Printre măsurile prevăzute de actul normativ se numără extinderea amnistiei fiscale, introdusă prin OUG nr. 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, în scopul evitării unor posibile discriminări între contribuabili. Amnistia fiscală va fi aplicată și pentru diferențele de obligații fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare.

Dintre modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 8/2021 amintim transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare de TVA aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19, prin introducerea unor scutiri de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, în anumite condiții.

Actul normativ abrogă prevederea din OUG nr. 70/2020 care stabilește că pe perioada stării de alertă operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă. OUG nr. 84/2021 prevede includerea unei perioade de tranziție de 90 de zile, în timpul căreia clienții finali care au beneficiat de prevederile articolului 72 alin. (1) ale OUG nr. 70/2020 nu pot fi deconectați pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceștia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică și/sau gaze naturale și în funcție de situația proprie, soluții pentru achitarea debitelor restante.

Actul normativ stabilește, printre altele, condițiile în care angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, primesc un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, în situația în care sunt izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență.

Potrivit actului normativ, obligațiile fiscale (impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate) aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic prevăzute de OUG nr. 30/2020 pentru profesioniști (PFA, II, IF), sportivi, avocați și persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile. În varianta inițială a textului normativ erau menționate obligațiile fiscale și contribuțiile sociale pentru veniturile realizate în anul 2020, nu în anul în care au fost obținute indemnizațiile, așa cum prevede noua lege. Modificarea se explică prin faptul că indemnizațiile reglementate la art. XV din OUG nr. 30/2020 se acordă și în anul 2021 și, în acest context, obligațiile fiscale se datorează și pentru anul în curs.

Actul normativ prevede, printre altele, aplicarea unor măsuri în domeniul registrului comerțului pe întreaga perioadă a stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia (este vorba despre măsurile prevăzute la art. 26-28 din OUG nr. 70/2020, referitoare la derularea activității oficiului registrului comerțului în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, programul de lucru cu publicul, transmiterea documentelor către oficiu pe cale electronică etc.).

Prin actul normativ se aprobă, printre altele, documentele necesare pentru obținerea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut de către persoanele fizice care obțin exclusiv venituri de drepturile de autor și conexe, prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020. Formularele se utilizează pentru solicitarea drepturilor începând cu cele aferente lunii iunie 2021.

Prin Ordinul nr. 596/2021 a fost reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu). Aceste documente sunt menționate în art. 1¹ alin. (1) lit. b) și d) din ordonanța de urgență.

Prin actul normativ se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, valabilă până la 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum și persoanele juridice.

Actul normativ prevede, printre altele, că pentru decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din OUG nr. 132/2020 (75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu), angajatorii depun o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora au sediul social, iar cererea trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute de ordonanța de urgență. În cazul identificării unor inadvertențe în documentele transmise pentru decontarea indemnizației, precum și în situația în care documentele transmise sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București în raza cărora angajatorii au sediul social solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Actul normativ prevede că aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul schemei dedicate HoReCa va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 22.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Este modificată și Anexa 7 la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi prin schema HoReCa, fiind eliminată suma în euro, în contextul verificării automate în aplicație a cursului de referință pentru proiect.

Potrivit actului normativ, înscrierile în cadrul schemei dedicate întreprinderilor din domeniul HoReCa se vor realiza în două etape distincte. În cea de-a doua etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Expertul contabil/societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară și în situația în care a ținut și condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura detaliază modul de implementare a schemei dedicate entităților din domeniul HoReCa. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare. Bugetul acesteia este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat pentru anul bugetar 2021 este 2,5 miliarde lei credite de angajament. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Prin actul normativ se aprobă OUG nr. 10/2021, cu unele modificări aduse măsurii HoReCa privind acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din acest domeniu a căror activitate a fost afectată de pandemia de COVID-19. Potrivit Legii nr. 159/2021, beneficiarii acestei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Prin actul normativ se introduc măsuri de compensare a reducerii veniturilor pentru persoanele care au realizat venituri înainte de instituirea stării de urgență, în baza unor contracte de drepturi de autor și drepturi conexe. Aceste persoane vor fi sprijinite prin acordarea indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, prevăzută de OUG nr. 132/2020. Indemnizația se acordă numai în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor, începând cu drepturile lunii iunie 2021, fiind necesară depunerea unei cereri însoțite de o declarație pe propria răspundere.

Actul normativ prevede că declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la 1 octombrie 2021.

Legea nr. 138/2021 prevede că, în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 174/2020, ce modifică și completează unele acte normative legate de acordarea de sprijin financiar entităților afectate de criza generată de COVID-19.

Prin actul normativ este reglementat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 53¹ alin. (1) din Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Articolul citat prevede că, în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Legea nr. 58/2021 vizează reglementări procedurale și fiscale privind programul redus de lucru al salariaților (kurzarbeit). În acest sens, este de menționat că una dintre modificările aduse de lege Ordonanței de urgență nr. 132/2020 se referă la formula de calcul al indemnizației, care va fi, potrivit noilor prevederi, de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Prin actul normativ este aprobată, totodată, OUG nr. 211/2020 cu anumite modificări și completări.

Actul normativ reglementează, pe lângă procedura menționată, data începând cu care aparatele de marcat electronice fiscale se conectează la sistemul informatic al ANAF. La stabilirea noilor termene s-au avut în vedere, între altele, contextul pandemic concretizat prin prelungirea succesivă a stării de alertă și consecințele acestuia. Astfel, potrivit Ordinului nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31 martie 2021.

OUG nr. 19/2021 reglementează, printre altele, prelungirea unor facilități fiscale, în contextul evoluției pandemiei. Astfel, în sprijinul contribuabililor a fost prorogat termenul pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 30 septembrie 2021 și, de asemenea, a fost prorogat termenul de depunere a cererii de restructurare până la 31 ianuarie 2022.

Este aprobată, prin actul normativ, OUG nr. 120/2020, ce prevede că, în cazul în care Direcția de Sănătate Publică dispune suspendarea activității unei companii ca urmare a identificării de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toți angajații, cu excepția celor aflați în concediu medical, vor beneficia de acordarea indemnizației de șomaj tehnic, din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sprijinul financiar se va acorda pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021.

Potrivit Legii nr. 21/2021, se aprobă OUG nr. 151/2020 cu unele modificări privind cazurile în care beneficiarii ajutorului de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 150/2020 cu unele modificări și completări referitoare la cazurile nerespectării de către beneficiarii ajutorului de stat a criteriilor de eligibilitate în cadrul schemei.

Prin actul normativ este aprobată OUG nr. 149/2020 cu unele modificări și completări referitoare la situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat nu respectă condițiile de eligibilitate în cadrul schemei.

Printre modificările aduse de OUG nr. 9/2021 se numără eliminarea din textul articolului 2 din lege a tezei referitoare la dispunerea măsurii ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare în contextul asigurării din Fondul de garantare a plății creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței. Au fost operate modificări și la art. 17 din lege, în sensul în care, în situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.

Formularul 112 a fost modificat pentru a cuprinde informații referitoare la salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii; salariații care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau de indemnizația prevăzută de OUG nr. 120/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurați în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii etc.

Potrivit actului normativ, solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată poate fi formulată de debitor cel mai târziu până la data de 15 martie 2021, iar creditorul trebuie să comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, până la data de 31 martie 2021. Modificarea clauzelor contractuale, ca efect al aprobării solicitării debitorului, se realizează fără încheierea de acte adiționale la contractul de credit, ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete.

Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 2/2021 reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

OUG nr. 226/2020 prorogă termenele de aplicare a unor măsuri adoptate în 2020 în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Printre cele mai importante prevederi ale OUG nr. 226/2020: prelungirea, până la 31 martie 2021 inclusiv, a termenului de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale conform OUG nr. 181/2020; prelungirea, până la 31 martie 2021, a cererilor de anulare a obligațiilor accesorii (OUG nr. 69/2020); restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2020 (OG nr. 6/2019).

Potrivit OUG nr. 227/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, pentru anumite categorii de emitenți, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat unui beneficiar prin această schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Prin OUG nr. 220/2020 sunt prelungite o serie de măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, cum ar fi pentru stimularea angajării de persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani; pentru beneficiarii de lucrări realizate de persoanele care prestează activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Actul normativ clarifică dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante. Astfel, în scopul accesării facilităților prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante și obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Sunt modificate formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare a acestuia în sensul introducerii unui rând pentru evidențierea bonificației aplicate conform OUG nr. 33/2020, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 33/2020 reglementează acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit, datorat pentru trimestrele I-III ale anului 2020.

The normative act establishes the new models of the application, the declaration on one's own responsibility for requesting the indemnity provided by art. XV alin. (4) of GEO no. 30/2020, with subsequent amendments and completions. Individuals who derive income exclusively from copyright and related rights, who have ceased their activity as a result of the effects of the coronavirus during the state of emergency or alert, are considered.

Law no. 282/2020 brings some amendments to GEO no. 132/2020 regarding the reduction of the working time of the employees and the conditions under which the employers are granted the indemnity of 2,500 lei for carrying out the activity of employees in telework regime, during the state of emergency or alert.

GD no. 1,046 / 2020 regulates the extension, until June 30, 2021, of granting the measures provided by art. 1 and art. 3 of GEO no. 132/2020, with subsequent completions. For the measure provided in art. 3 of GEO no. 132/2020, with the subsequent completions, the normative act stipulates that the indemnity is further granted to professionals and persons who have concluded individual labor agreements based on Law no. 1/2005, republished, with the subsequent modifications, which benefited from the indemnity provided in art. XV alin. (1) of GEO no. 30/2020, approved with amendments and completions by Law no. 59/2020, with subsequent completions.

GEO no. 205/2020 establishes a state aid scheme for wine producers carrying out activities for the production of wine grapes, respectively individuals, authorized individuals, sole proprietorships, family businesses and legal entities, in the context of the coronavirus pandemic.

The normative act replaces the annex to the MMPS Order no. 848/2020 and establishes the new models of the application, the declaration on their own responsibility and the list of persons with whom the cooperative societies have concluded individual labor agreements based on Law no. 1/2005, whose activity was interrupted as a result of the effects of the SARS-CoV-2 coronavirus, and who are to benefit from the indemnity granted based on art. XV alin. (1) of GEO no. 30/2020, approved with amendments and completions by Law no. 59/2020, with subsequent completions, and GEO no. 32/2020, approved with amendments and completions by Law no. 60/2020, during the period of temporary suspension of individual employment agreements.

Order no. 3,896 / 2020 contains, in the annex, the payment rescheduling procedure applicable to the main and ancillary fiscal obligations administered by the central fiscal body, whose maturity / payment deadline was met after the date of declaration of the state of emergency and unpaid until the date of issuing the fiscal attestation certificate , for which debtors may submit payment rescheduling applications.

GEO no. 195/2020 provides, among others, the extension by 9 months of some measures related to the activity of the National Office of the Trade Register (ONRC), in the context of the evolution of the COVID-19 pandemic.

The main objective of the scheme approved by Order no. 4,003 / 2020 is the support of small and medium enterprises that carry out specific activities of an innovative nature, having as main purpose the demonstration of functionality and verification of a certain concept of product, service or process, in the areas of intelligent specialization mentioned in the annex.

Law no. 247/2020 has as object of regulation the establishment of the scheme provided by GEO no. 148/2020 regarding the state aid granted to agricultural producers who set up crops in the autumn of 2019, affected by the pedological drought. According to the law, the beneficiaries provided in art. 4 para. (1) of GEO no. 147/2020 are eligible for the state aid application if they cumulatively meet a number of criteria, including the possession of a report of finding and assessment of damages, concluded until July 15, 2020 inclusive, in which the percentage of calamity provided by ordinance is over 30% related to calamity culture.

The guide contains guidelines for employers working in the home / telework or by applying an individualized work schedule.

Law no. 230/2020 clarifies the conditions that must be met in order to benefit from the exemptions provided in art. 456 para. (4) and art. 464 para. (4) of the Fiscal Code, regarding the lands and buildings used for the provision of tourist services.

The term for submitting the declaration regarding the real beneficiary was extended, both for the commercial companies, as well as for the associations and foundations, according to the provisions of GEO no. 191/2020.

The normative act brings a series of changes to the regulations related to the current edition of the program Start-Up Nation, taking into account, inter alia, the modification of the criteria for the online evaluation of the business plan (scoring grid) and the eligibility criteria.

The content of Form 112 and the instructions for completing it are adapted as a result of legislative changes adopted by Parliament and the Government in the field of social protection, in the context of the epidemiological situation caused by the spread of SARS-CoV-2 coronavirus.

The normative act provides for the application of the simplified alternative procedure for granting payment rescheduling for a maximum of 12 months, for the main and ancillary budgetary obligations whose payment deadline has expired after the date on which the state of emergency was triggered and until the certificate is issued. tax attestation. It also regulates the extension until December 25, 2020 of the period in which no interest and penalties are levied for unpaid tax obligations, whose maturity has expired after the onset of the state of emergency.

The guide contains guidance on changing the elements of the rule, contract changes, etc. in the system regarding the General Register of Employees.

The normative act introduces the Procedure for verifying and evaluating the projects that can be financed based on the state aid scheme regarding the support of the film industry.

This normative act provides financial support for the private storage of butter, skimmed milk powder and certain cheeses, for applications submitted to the Agency for Payments and Intervention for Agriculture (APIA), between May 7 and June 30, 2020.

Amendments are provided for the registration of a trader in the trade register and the submission of the declaration on the beneficial owner.

According to the normative act, the goods that can be purchased according to art. 6 para. (1) of the emergency ordinance are new goods, from the categories provided in Annex no. 1 of the Order, such as laptop / notebook computer systems; tablets; smartphone; peripheral input and output equipment related to the previously provided goods, etc.

A mechanism is set up to stimulate companies to increase their own capital, in order to move from the area of negative capital to the area of positive capital.

The employer can reduce the working time of employees and benefit from a state allowance of 75% from the difference between the gross basic salary provided in the individual employment contract and the gross basic salary for the hours actually worked.

Amendments and completions are made to the Fiscal Code, which applies from August 2020, regarding the payers of profit tax, payers of income tax of micro-enterprises, respectively of income tax.

Law no. 153/2020 also contains derogations from the provisions of the Fiscal Code and of Law no. 170/2016 regarding the calculation of the profit / income tax of micro-enterprises, the income tax and the specific tax, for the year 2020.

The Procedure for canceling the ancillary payment obligations is approved based on the provisions of GEO no. 69/2020.

Recalculation of the specific tax

VAT exemptions for intra-Community supplies / imports / purchases of equipment for the prevention and control of COVID-19

Extension, until 25 October 2020 inclusive, of the deadline for the application of the new rules for the settlement of returns with negative VAT amounts

Restructuring of outstanding fiscal obligations as of March 31, 2020 and unpaid until the date of issuance of the fiscal attestation certificate, as well as of the ancillary budgetary obligations

Allowance of up to 10% from the annual income tax and up to 10% from the social insurance contribution, starting with 2021, for individuals who earn income from independent activities

Allowances for the submission of the single declaration on income tax and social contributions due by individuals and the payment of annual tax obligations for 2019, as well as the extension of the deadline for submitting this declaration until June 30, 2020 inclusive

Reimbursement by the central fiscal body, with the subsequent performance of the tax inspection, of the VAT requested for reimbursement through the returns with negative amount of value added tax with reimbursement option, submitted within the legal deadline for submission

OPME can be used by public institutions registered in the Register of public entities and by economic operators and entities other than public institutions for making payments from accounts opened at the units of the State Treasury through which it carries out its own activity.

Suspension of the obligation to pay the due installments related to the loans granted to debtors by creditors until the date of entry into force of GEO no. 37/2020 at the request of the debtor up to nine months, but not more than December 31, 2020.

By derogation from the provisions of the Fiscal Code, the effective payment was not made to the customs bodies by the taxable persons registered for VAT purposes according to art. 316 of the Fiscal Code, which imported, during the period for which the state of emergency was established and within the next 30 calendar days from the date of cessation of the state of emergency, medicines, protective equipment, other medical devices or equipment and sanitary materials that may be used in the prevention, limitation, treatment and control of COVID-19.

Taxpayers of income tax payers, regardless of the declaration and payment system, who have paid the tax due for the first quarter of 2020, respectively for the advance payment for the same quarter, until the due date of April 25, 2020, inclusive, have benefited from a bonus calculated on the profit tax due.

By way of derogation from the provisions of the Fiscal Code, taxpayers who apply the system of declaration and payment of annual income tax, with quarterly advance payments, may make quarterly advance payments for 2020, at the level of the amount resulting from the calculation of current quarterly income tax. The calculation method is kept for all quarters of the fiscal year 2020.

The payment deadline for the building tax, land tax and transport tax was extended from 31 March 2020 to 30 June 2020, during which time the bonuses set by the local councils continued to be received.

The small and medium companies that totally or partially interrupted their activity based on the decisions issued by the public authorities, during the state of emergency, provided they have the emergency certificate issued by the Ministry of Economy, benefited from the deferral of payment for utility services. , electricity, natural gas, water, telephone and internet services, as well as the deferral of payment of rent for the building intended for the registered office and secondary offices.

The deadline for submitting the restructuring intention (GEO no. 6/2019 on fiscal facilities) was extended until July 31, 2020 (the old deadline was March 31, 2020), and the deadline for submitting the restructuring application was extended until of 30 October 2020 (the old deadline was 31 July 2020).

For the fiscal obligations due starting with the date of entry into force of GEO no. 29/2020 and unpaid until the cessation of the measures provided by the state of emergency (plus another 30 days from the cessation of the state of emergency) is not calculated and no interest and penalties for delay are due according to the Fiscal Procedure Code. These unpaid tax obligations are not considered outstanding.

Enforcement measures shall be suspended or not suspended (including for legal persons), except for enforcement which shall apply to the recovery of budgetary claims established by judgments in criminal matters.

The maximum value of the credits / credit lines for financing the working capital granted to a beneficiary cannot exceed the average of the expenses related to the working capital from the last two fiscal years, within the limit of five million lei.